آسان ترخیص : شرکت آسان ترخیص یکی از فعالترین شرکت ها در زمینه واردات کالا و باربری دریایی، باربری هوایی و زمینی است.

ترخیص کالا از گمرگ

ترخیص کالا از گمرگ

ارائه کالاها به گمرگ و آزادسازی آنها برای واردکننده یا صادرکننده به اختصار ترخیص کالا نامیده میشود, طی این فرایند ، کالا دیگر به عنوان قاچاق محسوب نمیشود و جنبه قانونی پیدا میکند .  جهت آزادسازی محموله ها از گمرگ مراحلی اعم از آماده سازی , ثبت اسناد مربوط به واردات یا صادرات به صورت فیزیکی یا الکترونیکی , محاسبه ی سود بازرگانی , حقوق گمرگی , مالیات , ماخذ تعرفه گمرگی و همچنین تسهیلات ارائه شده توسط دولت به واردکنندگان یا صادرکنندگان ، حتما باید طی شود. اهمیت ترخیص کال...